Kvinnors tillgänglighet till samhällets miljöerFör Winnet Sverige handlar tillgänglighet om att skapa ett samhälle där kvinnor och män kan delta på lika villkor - kvinnor och mäns tillgänglighet till det offentliga rummet. Tillgänglighet definieras inom geografin som möjligheten att ta del av något eftersträvansvärt. Beroende på definition kan begreppet även omfatta samhället i stort, dess organisationer som fysiska miljön.

* Representation och inflytande
* Trygghet och säkerhet i offentliga rummet
* Resvanor och rörelsemönster
* Deltagande i det digitala rummet

Om du är intresserad av tillgänglighet kopplat till funktionshinder vill vi tipsa om Myndigheten för delaktighet  www.mfd.se 


===================================================================

Rapport om forskningen kring
könsobalanser inom IKT


Utifrån dialoger mellan Winnet Sverige, en av signatärerna av den digitala agendan, och Digitaliseringskommissionen fick Winnet Sverige i uppdrag att identifiera forskning som beskriver bakomliggande orsaker till könsobalanser inom it och analysera olika insatsers potential för att minska könsobalanser inom it på kort och lång sikt.

Rapporten är en redovisning av uppdraget där Winnet Sverige under perioden november – december 2013 kartlagt forskning i Sverige samt identifierat översikter över internationell forskning. Som stöd för genomförandet av uppdraget har Winnet Sverige samverkat med professor Ewa Gunnarsson, Luleå tekniska universitet.

Rapporten ger en bild av resultat från tidigare utredningar, hur könsobalanser förklaras i internationell forskning, forskningsmiljöer i Sverige och teman inom forskningen. Kartläggningen ger även några förslag till insatser för att motverka könsobalansen. Den visar att insatser för fler flickor/kvinnor till it/teknik pågår på ett fåtal arenor trots att forskningen ger stöd för att det krävs en mix av policyinsatser. I bilaga återfinns referenser till studier, artiklar och avhandlingar i Sverige, som identifierats för perioden 2002-2013.

Winnet Sverige med Winnet Centre of Excellence® riktar ett stort tack till de forskare och övriga som på olika sätt bidragit med kunskap, erfarenhet och synpunkter till vårt arbete med denna rapport.

Ladda ner och läs rapporten här!


===================================================================

Winnet-arbete kring tillgänglighet - några exempel
Winnet Sverige har tagit fram en Digital agenda.

Winnet Västra Götaland arbetar med Tillgänglighet och Jämställdhet (TOJ). Läs mer om TOJ via deras sida.

Winnet Kristianstad har arbetat med Gender IT och tagit fram olika rapporters om belyser jämställdhet och tillgänglighet till IT utifrån kön. Du hittar tre av deras rapporter här:


Horisontell o vertikal könssegregering inom IT- 2012

Vi har ingen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT än män

Jag söker datakurser men får inte plats eftersom jag inte har dator


===================================================================


Tips på andra länkar
Digitala Sverige www.digitalasverige.se
Digitaliseringskommissionen önskar arbeta så öppet och transparent som möjligt och digitalasverige.se är en del i det. Här finns grunden för deras analyser och förslag, tillgängligt för alla att söka i, jämföra, dela.


Digitala Sverige Digitaliseringskommissionen önskar arbeta så öppet och transparent som möjligt och digitalasverige.se är en del i det. Här finns grunden för deras analyser och förslag, tillgängligt för alla att söka i, jämföra, dela.
Uppdaterat av Lina Andersson, 2015-06-30